Javni natječaj za prijem u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan - čistač/čistačica

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORIČAN

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/20-01/02
URBROJ: 2109/08-02-20-3
Goričan, 08.10.2020.g.

Na temelju članka 19. stavaka 2. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ 

Za prijem u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan 

 1. ČISTAČ/ČISTAČICA

1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, 4 sata dnevno s obveznim probnim radom od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19):

 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 1. Niža stručna sprema ili osnovna škola
 2. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova
 3. Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima čišćenja

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • Dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci 
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

Radno vrijeme utvrđuje se od ponedjeljka do petka, 20 sati tjedno.

Na web stranici općine Goričan – www.gorican.hr pobliže su navedeni poslovi čistača/čistačice, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Goričan, Trg sv. Leonarda 22 objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona. 

Prijave se podnose na adresu: OPĆINA GORIČAN, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan, s naznakom „Natječaj za prijem u radni odnos namještenika – ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama a zaključno do 19.10.2020.g.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 110 od 09.10.2020.godine

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.


Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

                Jasna Štampar-Ivanović

Obavijest i upute kandidatima-natječaj za prijem u radni odnos namještenika.docx

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.docx