Javni natječaj za prijem u službu


Na temelju članka 19. stavaka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Goričan raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijem u službu na radna mjesta

 

 1. referent – komunalni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca 

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18):

 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 1. Srednja stručna sprema (IV. stupanj) upravne, građevinske, prehrambene, ekonomske, prometne, veterinarske ili tehničke struke odnosno završena gimnazija 
 2. Položen državni stručni ispit
 3. Položen vozački ispit B kategorije
 4. Poznavanje rada na računalu
   
 5. namještenik – komunalni radnik, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme  uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18):

 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 1. Niža stručna sprema ili osnovna škola
 2. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova
 3. Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima čišćenja

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • Dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci 
 • Preslika vozačke dozvole
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu 
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.) samo za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto pod brojem 1
 • Vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici općine Goričan – www.gorican.hr pobliže je naveden opis poslova komunalnog redara i komunalnog radnika, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici Općine Goričan objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona. 

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave koji će se koristiti isključivo za potrebe natječajnog postupka(ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte)

Prijave se podnose na adresu: OPĆINA GORIČAN, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan, s naznakom „za natječaj – komunalni redar ili komunalni radnik, ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 86/2018 od 26.09.2018.godine. Rok za prijavu na natječaj je 09.10.2018.godina do 15.00 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

 Jasna Štampar-Ivanović


Obavijest i upute kandidatima.docx