Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za mjere poticanja razvoja gospodarstva na području općine Goričan

Goričan, 14.07.2020.g.


Na temelju donesenog Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području općine Goričan (KLASA: 021-01/20-01/03; URBROJ: 2109/08-20-01 od 01.06.2020.g.). Načelnik općine Goričan objavljuje sljedeći 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti

za mjere poticanja razvoja gospodarstva na području općine Goričan


1. UVODNE ODREDBE

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području općine Goričan (u daljnjem tekstu: Program) i Odluke o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u poduzetničkim zonama na području općine Goričan.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Općine Goričan za 2020.godinu u okviru PROGRAMA 1026 - POTICANJE GOSPODARSTVA, aktivnost A102601-potpore gospodarskim subjektima u visini od 300.000,00 kuna. 


2. AKTIVNOSTI ZA KOJE JE MOGUĆE OSTVARITI POTPORU

Potpora male vrijednosti dodijeliti će se za slijedeće aktivnosti:

-Kupnja zemljišta po povlaštenoj cijeni

-Umanjenje komunalnog doprinosa

-Umanjenje komunalne naknade

-Podmirenje troškova prenamjene zemljišta


A) KUPNJA ZEMLJIŠTA PO POVLAŠTENOJ CIJENI

Umanjenje cijene zemljišta u vlasništvu općine Goričan, od 85% do 95%, ovisno o velićini investicije i broju novozasposlenih. 


Umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 85%

Investitor će ispuniti kriterije za osvarivanje poticaja u vidu smanjenja kupoprodajne cijene zemljišta za 85% ako isti ispuni slijedeće kriterije:

-ako isti na kupljenom zemljištu izvrši ulaganje u visini iznad 100.000,00 € (uključujući povlaštenu cijenu kupljenog zemljišta),

-početak poslovanja u Zoni i ostvaruje najmanje 2 nova radna mjesta


pri čemu:

-investitor mora u roku od godine dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu za objekt koji planira raditi te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koja je nužna za gradnju;

-investitor mora u roku od dvije godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora izvršiti ulaganje u objekt u visini od minimalno 10% od vrijednosti ukupnog predviđenog ulaganja sa PDV-om, a sve sukladno ugovorenom troškovniku radova;

-investitor mora u roku od tri godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora završiti objekt te isti staviti u funkciju;

-početak poslovanja mora biti realiziran u roku od tri godine od potpisivanja ugovora a popunjavanje novootvorenih radnih mjesta mora biti realizirano u roku od jedne godine od dobivanja uporabne dozvole za izgrađeni objekt;

-prednost pri zapošljavanju imaju radnici s prebivalištem na području općine Goričan;

-novootvorena radna mjesta moraju biti sačuvana minimalno dvije godine od ispunjenja svih uvjeta za umanjenje cijene zemljišta.

Svi kriteriji navedeni u prethodnom stavku ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.


Umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 95%

Investitor će ispuniti kriterije za ostvarivanje poticaja u vidu smanjenja kupoprodajne cijene zemljišta za 95% ako isti ispuni slijedeće kriterije:

-ako isti na kupljenom zemljištu izvrši ulaganje u visini iznad 300.000,00 € (uključujući povlaštenu cijenu kupljenog zemljišta),

-početak poslovanja u Zoni i otvaranje najmanje 4 nova radna mjesta


pri čemu:

-investitor mora u roku od godine dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevisnsku dozvolu za objekt koji planira raditi te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koja mu je nužna za gradnju;

-investitor mora u roku od dvije godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora izvršiti ulaganje u objekt u visini od minimalno 10% od vrijednosti ukupnog predviđenog ulaganja sa PDV-om, a sve sukladno govorenom troškovniku radova;

-investitor mora u roku od tri godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora završiti objekt te isti staviti u funkciju;

-početak poslovanja mora biti realiziran u roku od tri godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a popunjavanje novootvorenih radnih mjesta mora biti realizirano u roku od jedne godine od dobivanja uporabne dozvole za izgrađeni objekt;

-prednost pri zapošljavanju imaju radnici s prebivalištem na području općine Goričan;

Svi kriteriji navedeni u prethodnom stavku ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.


B) UMANJENJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

-Investitoru koji je ostvario pravo na povlaštenu cijenu (umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 85%), umanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 10%,

-Investitoru koji je ostvario pravo na povlaštenu cijenu (umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 95%), umanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 20%.


C) UMANJENJE KOMUNALNE NAKNADE

-Investitor koji je ostvario povlaštenu cijenu zemljišta (umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 85%), oslobađa se od plaćanja 50% iznosa komunalne naknade na rok od godinu dana od početka obavljanja djelatnosti u Zoni,

-Investitor koji je ostvario povlaštenu cijenu zemljišta (umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 95%), oslobađa se od plaćanja 50% iznosa komunalne naknade na rok od dvije godine od početka obavljanja djelatnosti u Zoni

O početku obavljanja djelatnosti u Zoni investitor je dužan izvijestiti Općinu u pisanom obliku. 


D) PODMIRENJE TROŠKOVA PRENAMJENE ZEMLJIŠTA

 Općina Goričan će preuzeti trošak prenamjene poljoprivrednog zemljišta za investitore koji su ostvarili pravo na umanjenje cijene zemljišta u vlasništvu Općine.


3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavu može podnijeti svaka fizička i/ili pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost te sudjeluje u prometu roba i usluga koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • projekt ulaganja koji je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava mora se provoditi na području općine Goričan
  • nema duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava – dokazuje se originalnom potvrdom Porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva
  • ima podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi – dokazuje se izjavom


4. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Prijave za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu 2020.

Potrebna dokumentacija za dodjelu potpora male vrijednosti specificirana je na obrascima koji su dostupni na web stranici općine Goričan (www.gorican.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan. Informacije možete zatražiti putem maila opcina@gorican.hr ili na broju telefona 040/601-192.

Uz zahtjev za dodjelu potpora prilaže se:

1.      Odluka načelnika ili Općinskog vijeća o odabranom najpovoljnijem ponuditelju donesena na temelju javnog natječaja za prodaju nekretnina

2.      Poslovni plan 

3.      Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti


Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela općine Goričan investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.


5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu sa traženom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu:

OPĆINA GORIČAN, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan, s naznakom „ Potpore za razvoj gospodarstva na području općine Goričan“ ili osobno u prostorije općine Goričan.

Zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa podnosi se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o obvezi plaćanja.


6. OSTALE ODREDBE

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) općina Goričan kao tijelo javne vlasti obvezna je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog smatrat će se da je poduzetnik podnošenjem zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu a u svrhu zbog koje su zatraženi.

Na osnovu provedenog javnog poziva, zaprimljene zahtjeve razmatra Povjerenstvo koje imenuje Načelnik. Povjerenstvo daje prijedlog za dodjelu potpora prema redoslijedu prispijeća zahtjeva. Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnik. Temeljem odluke, načelnik će u ime općine Goričan sklopiti Ugovor s korisnikom potpore u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli potpore.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik potpore općini Goričan priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u proračun općine Goričan. 

Obrazac zahtjeva.docx
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.doc
Izjava o usklađenosti s uvjetima javnog poziva.docx