Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Obavijest o zaštiti osobnih podataka 

 

http://www.prelog.hr/articlefiles/thumb_4863_24084_zastita-osobnih-podataka-gdpr.jpg

 

U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list 119 od 04. 5. 2016. godine) (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka) Općina Goričan dana 28. svibnja 2018. godine dostavlja sljedeću obavijest. Opća uredba o zaštiti podataka uređuje pravila vezana uz zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Općom uredbom o zaštiti podataka štite se temeljna prava i slobode pojedinca a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka. Obrada osobnih podataka je zakonita i nužna  radi poštivanja pravnih obaveza općine Goričan, za izvršavanje zadaće od javnog interesa općine Goričan, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti općine Goričan. Obrada se provodi s odgovarajućim zaštitnim mjerama općine Goričan te se odnosi na različite podatke o stanovništvu općine Goričan.

Osobni podaci stanovništva se ne smiju priopćiti nikome izvan općine Goričan bez privole ispitanika (stanovništva). Ispitanik ima pravo dobiti od općine Goričan potvrdu da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, postojanju prava da od općine Goričan zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu, pravo na podnošenje pritužbe Agencije za zaštitu osobnih podataka, o izvoru osobnih podataka te postojanju automatiziranog donošenja odluka. Općina Goričan je dužna, u slučaju povrede osobnih podataka koji će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka. Općina Goričan je dužna olakšati ostvarivanje prava ispitanika, ne smije odbiti postupiti po zahtjevu ispitanika u svrhu ostvarivanja njegovih prava. Općina Goričan je dužna na zahtjev ispitanika pružiti sve tražene informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odugovlačenja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

 

 

Općina Goričan je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka i to:

Jasna Štampar-Ivanović; struč.spec.admin.publ.

Trg sv. Leonarda 22, Goričan

Mail: zastitapodatakagorican@gmail.com

Tel. 040/601-192

 

 Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.docx