OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan

KLASA:112-01/20-01/1

URBROJ: 2109/08-20-02

Goričan, 22.01.2020.g.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje 

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan 

Na radno mjesto:

 • Viši stručni suradnik za proračun i financije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme na šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca

Služba se zasniva radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Opći uvjeti za prijam u službu, propisani su člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18):

 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 • magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

Natjecati se mogu kandidati bez položenog stručnog ispita uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • Dokaz o stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci 
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu 
 • Dokaz o postojanju radnog iskustva (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje o rasporedu i sl.) a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • Vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstveno sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici općine Goričan – www.gorican.hr pobliže je naveden opis poslova višeg stručnog suradnika za proračun i financije, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici Općine Goričan objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: OPĆINA GORIČAN, trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan s naznakom „ Za natječaj – viši stručni suradnik za proračun i financije“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Jasna Štampar-Ivanović

Prilog:

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA.docx

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.docx (11. 2. 2020.)