Pravo na pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 ) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

 

 

 

Preuzmite dokumente:

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Zakon o pravu  pristupa informacija 

Zakon o pravu  pristupa informacija  izmjene i dopune

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2017

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2013

Zakonske odredbe

Zahtjev za pristup informacijama

 

Službenik za informiranje: Ines Bašnec; zamjenica načelnika tel. 097/7601-593; email: zamjenica.opcina@gmail.com

Izviješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g..pdf