Javna nabava

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE


Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) obavještavamo Vas da načelnik općine Goričan, kao predstavnik naručitelja, ne postoje gospodarski subjekti sa kojima je u sukobu interesa.

Ujedno Vas obavještavamo da načelnik nije vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

U smislu članka 76. stavak 2. točke 2., te članka 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) član stručnog povjerenstva za javnu nabavu, koji ujedno posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, Jasna Štampar-Ivanović je srodnik po krvi u pravoj liniji sa direktorom tvrtke BRAVARIJA ŠTAMPAR d.o.o. Hrupine 8, Prelog te općina Goričan kao javni naručitelj ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi sa navedenim poslovnim subjektom.