Natječaj za zapošljavanje namještenika

Rok za prijavu:
10. Svibanj 2018. 07:50


Na temelju članka 19. stavaka 2. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ 

Za prijem u radni odnos namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan 

 1. ČISTAČ

1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, 4 sata dnevno s obveznim probnim radom od 3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18):

 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 1. Niža stručna sprema ili osnovna škola
 2. Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova
 3. Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima čišćenja

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • Dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci 
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • Vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Podaci o plaći:

Bruto plaću za puno radno vrijeme (8 sati)čini umnožak osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Goričan koji iznosi 1,25 uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaće iznosi 3.100,00 kuna.

Radno vrijeme:

Radno vrijeme utvrđuje se od ponedjeljka do petka od 07.00 do 11.00 sati.

Na web stranici općine Goričan – www.gorican.hr pobliže su navedeni poslovi čistača, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Goričan, Trg sv. Leonarda 22 objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona. 

Prijave se podnose na adresu: OPĆINA GORIČAN, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan, s naznakom „Natječaj za prijem u radni odnos namještenika – ne otvaraj“ ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 42 dana 09.05.2018.godine te internetskoj stranici općine Goričan a prijave se zaprimaju zaključno do 21.05.2018.g. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. 

 

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Jasna Štampar-Ivanović

Obavijest i upute kandidatima.docx

 

Dokumenti