Analiza stanja zaštite i spašavanja 2009.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORIČAN
Stožer zaštite i spašavanja

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04 i 79/07) Stožer zaštite i spašavanja za Općinu Goričan na 1. sjednici održanoj dana 15.12.2009. godine razmatrao je stanje zaštite i spašavanja, te donosi

A N A L I Z U
STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U OPĆINI GORIČAN
ZA 2009. GODINU

1.    STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

1.1.    Stožer zaštite i spašavanja za Općinu Goričan imenovan je Odlukom Općinskog vijeća Općine Goričan, Klasa: 021-02/09-01/40,  Urbroj: 2109-08-09-40, od 07.09.2009. godine, sukladno članku 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08 i 44/08) na prijedlog općinskog načelnika Općine Goričan.
1.2.    Dio članova Stožera zaštite i spašavanja za Općinu Goričan je osposobljen za obavljanje zakonom predviđenih poslova zaštite i spašavanja (djelatnik Odjela za DUZS, Čakovec, predstavnik PU Međimurske, zapovjednik DVD-a Goričan), dio članova Stožera u svom zvanju obavlja poslove prevencije i zaštite, dio članova Stožera ima iskustva u radu s civilnom zaštitom, djelatnici Općine Goričan u smislu poznavanja problematike zaštite i spašavanja, kao i administrativnih poslova.
1.3.    Postoji motiviranost za timski rad.

2.    ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE:

2.1.    Sukladno Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08 i 44/08) općine više ne trebaju imenovati zapovjedništva CZ. Napominje se da je Zapovjedništvo CZ za Općinu Goričan imenovano prema starom Pravilniku koji više nije na snazi.

3.    POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE:

3.1.    Osnovana je postrojba civilne zaštite za Općinu Goričan koja broji 25 obveznika.
3.2.    Postrojba CZ je nedovoljno opremljena i nije osposobljena za izvršavanje složenih zadaća zaštite i spašavanja.
3.3.    Postrojba DVD-a Goričan prilično je dobro opremljena, i osposobljena za spašavanje imovine građana, te može u znatnoj mjeri pomoći i kod spašavanja ljudi. Oprema se dopunjava prema mogućnostima Općine Goričan.
3.4.    Potrebno je kontinuirano nabavljati opremu za CZ i DVD.
3.5.    Postojeća oprema CZ uz opremu DVD-a nalazi se u spremištima DVD-a Goričan.
3.6.    Općina Goričan godišnje izdvaja sredstva za nabavku opreme DVD-a kao i za opremu CZ koja je na čuvanju i korištenju kao što je navedeno pod točkom 3.5.
3.7.    Donijeta je Odluka o osnivanju postrojbe CZ za Općinu Goričan.
4.    VATROGASNA ZAJEDNICA:

4.1.    Općina Goričan nema osnovanu vatrogasnu zajednicu, već je ista ustrojena na nivou Međimurske županije pod nazivom Vatrogasna zajednica Međimurske županije.
4.2.    Iz Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilnih katastrofa za područje općine Goričan proizašla je potreba za formiranjem postrojbe CZ za Općinu Goričan.

5.    DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO:

5.1.    Na području Općine Goričan djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo.
5.2.    Prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Goričan osnovana je vatrogasna postrojba DVD-a Goričan. DVD Goričan nosilac je vatrogasne djelatnosti na području Općine Goričan. Pripadnici DVD-a redovno se osposobljavaju i prilično su dobro opremljeni. Iz rečenog proizlazi da je DVD osnovna interventna snaga za zaštitu i spašavanje. Godišnje izdvajanje (2009. godina) za funkcioniranje DVD-a na području Općine Goričan iznosi 80.000,00  kuna i Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Čakovca 7.722,00 kuna temeljem sporazuma. U organizaciji DVD-a Goričan i Osnovne škole Goričan organizirat će se predavanja (edukacija djece) u Osnovnoj školi Goričan vezano uz vatrogasnu djelatnost, sprečavanje nastajanja požara i postupanje u slučaju da se isti dogodi.

6.    KOMUNALNA I DRUGA PODUZEĆA KOJA SE UKLJUČUJU U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE:

6.1.    Komunalna i druga poduzeća uključuju se u zaštitu i spašavanje

-    Hrvatske vode – u dijelu koji proizlazi temeljem zakonskih obveza – poplave,
-    Međimurske vode d.o.o. Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza – opskrba pitkom vodom,
-    Međimurje plin d.o.o. Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih i drugih obveza – opskrba plinom,
-    HEP DP Elektra Čakovec – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza – opskrba el. energijom,
-    Poduzeća i fizičke osobe (obrtništvo) sa sjedištem i  prebivalištem na području Općine Goričan – u dijelu obveze koje proizlaze iz zakonskih obveza samozaštite i zaštite stavljanjem na raspolaganje sve mehanizacije (građevinski i drugi strojevi, prijevozna sredstva i alati),
-    OKP Gorinka d.o.o., te komunalni redar – koordinacija između Stožera zaštite i spašavanja i vlasnika mehanizacije u slučaju potrebe.

7.    ZDRAVSTVO:

7.1.    Na području Općine Goričan djeluju:
-    Ambulanta opće prakse u sklopu Doma zdravlja Čakovec sa jednim liječnikom i jednom medicinskom sestrom.
-    Zubna ambulanta sa jednim zubarom i jednom medicinskom sestrom.


8.    VETERINARSKA STANICA:

8.1.    U slučaju velike nesreće ili katastrofe djelatnici Veterinarske stanice Prelog provodit će zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla. Zaštitu i spašavanje životinja provodit će individualni uzgajivači uz stručnu pomoć Veterinarske stanice Prelog.

8.    POLJOPRIVREDNA SKLADIŠTA:

Zaštitu bilja provodit će individualni uzgajivači uz stručnu pomoć Savjetodavne poljoprivredne službe Međimurske županije i Agromeđimurja d.d. Čakovec.

9.    CRVENI KRIŽ:

U slučaju većih nesreća i katastrofa osnovat će se ekipe prve pomoći, organizirati dobrovoljno davanje krvi, dijeliti pomoć ugroženima i sl. što će obavljati gradsko društvo crvenog križa Čakovec i društvo crvenog križa Goričan.

10.    OSNOVNA ŠKOLA GORIČAN

10.1.    Podaci:

-    Ukupno učenika: 274
-    Broj učitelja i profesora: 30,
-    Ravnatelj, psiholog, računovodstvo i knjižničar : 4
-    Broj pomoćnog osoblja (kuharica, domar i čistačica):  3


10.2.    Djeca se mogu uključiti u provođenje zaštite i spašavanja i to posebno u logističkim poslovima i poslovima pružanja prve pomoći.

11.    UDRUGE:

11.1.    Ostale udruge koje djeluju na području Općine Goričan prema podacima s kojim raspolaže Općina Goričan:

-    Lovačko društvo SRNJAK Donji Kraljevec - Goričan,
-    Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Goričan
-    Puhački orkestar Goričan
-    SRD SMUĐ Goričan
-    Šahovski klub Goričan
-    Udruga umirovljenika,
-    ŽNK Trnava
-    NK TRNAVA
-    Udruga Prijatelji
-    Udruga LOKA
-    Udruga mažoretkinje
-    Udruga poljoprivrednih proizvođaća
-    UDVDR Goričan
-    Udruga Sunce
-    GOWIRELESS
-    Udruga Sunce
-    Udruga za boljitak Roma
-    STK KLIMA-MONTAŽA
-    Udruga Dvorščakov most
-    Klub 54. samostalne pješačke+ bojne
-    Umjetničko likovna udruga Slika

11.2.    S obzirom da je u svim udrugama, osim Udruge umirovljenika, članstvo uglavnom mlađe životne dobi, moguće je uključivanje svih članova u eventualnu akciju zaštite i spašavanja.

12.    ZAKLJUČAK:

12.1.    Analiza stanja dostavlja se Općinskom vijeću Općine Goričan na usvajanje.

12.2.    Temeljem Analize stanja zaštite i spašavanja, na prijedlog Stožera za zaštitu i spašavanje, Općinsko vijeće donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Goričan za 2010. godinu.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA OPĆINU GORIČAN


NAČELNIK STOŽERA:
Stjepan Ribarić