Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Goričan

Temeljem odredbi članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  Odluke o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u poduzetničkim zonama na području Općine Goričan (Službeni glasnik Međimurske županije br. 21/2022) te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Goričan, KLASA: 021-01/22-01/05; URBROJ: 2109-08-03-22-07 od 30.11.2022.g. Načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Goričan


  1. Prodavatelj:  OPĆINA GORIČAN, Trg sv. Leonarda 22, Goričan, OIB: 14842985448


  1. Predmet javnog natječaja: prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Goričan u Gospodarskoj zoni ISTOK na području k.o. Goričan i to:


R.b.Broj kat.čest.Broj ZK česticeBroj ZK ul.Tržišna vrijednost zemljišta (kn/m2)Površina (m2)kulturaTržišna vrijednost zemljišta (kn)/eur
1.

2580/1765049/72481083,96 eur13813oranica54.699,48 eur

Ponude odnosno prijave na natječaj dostavljaju se poštom preporučeno, osobno na adresu OPĆINA GORIČAN, Trg sv. Leonarda 22, Goričan, 40324 Goričan s naznakom „Ponuda/prijava na natječaj za kupnju nekretnina u Gospodarskoj zoni ISTOK-ne otvaraj“ ili pak putem maila sa svim popratnim dokumentima navedenim u točki 9. natječaja na adresu opcina@gorican.hr u roku od 8 dana od dana objave oglasa a zaključno sa 10.02.2023.godine do 12.00 sati.  Dan predaje prijave smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan ili dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom ili dan zaprimanja maila. 

Sve ostale informacije o dokumentaciji koju je potrebno dostaviti kao i o ostalim uvjetima natječaja nalaze se u prilogu:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni.docx