O B A V I J E S T

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11) ovlašteni predstavnik Naručitelja ( Općina Goričan ) izjavljuje da ne postoje zapreke za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.