Obavijest o izmjerama garažnih prostora te poslovnih prostora

Obavještavaju se mještani Općine Goričan da će komunalni redar Općine Goričan u vremenu od 01.09.2022.g. do 30.12.2022.g., vršiti izmjeru garažnih prostora te poslovnih prostora za poljoprivredu i uzgoj životinja, a vezano uz evidentiranje podataka za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Po nalogu Državnog ureda za reviziju izmjere je potrebno napraviti do kraja ove godine.

Izmjera će se provoditi na licu mjesta od kuće do kuće prema rasporedu komunalnog redara koji Vam se dostavlja u prilogu a isti će biti objavljen na internetskim stranicama Općine Goričan. Pod garažnim prostorom u smislu ove evidencije smatra se pomoćna prostorija – spremište za automobile i teretna vozila.


Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi Općine Goričan obveznici su oslobođeni plaćanja komunalne naknade za garažni prostor i poslovni prostor za poljoprivredu i uzgoj životinja u visini od 90% godišnjeg iznosa.


Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za: stambeni, garažni i poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te za neizgrađeno građevinsko zemljište.


Cilj ovih izmjera je po nalogu Državnog ureda za reviziju utvrditi obveznike plaćanja za garažni prostor i poslovni prostor za poljoprivredu i uzgoj životinja te donijeti rješenje o oslobođenju od plaćanja godišnje naknade u visini od 90 % i obvezu plaćanja komunalne naknade u visini od samo 10 % godišnjeg iznosa.

Napominjem da će ovim putem komunalni redar izvršiti i kontrolu izmjera stambenog prostora s obzirom da je posljednja izmjera bila 2010. godine, a u međuvremenu je na pojedinim objektima došlo do promjena.

Ovim putem pozivamo mještane općine na suradnju kako bi komunalni redar mogao nesmetano obaviti ovaj zahtjevni posao.

IZMJERA GARAŽA RASPORED.docx