Obavijest o održavanju poljskih putova

Navoz poljskih putova kreće početkom slijedećeg tjedna, ovisno o vremenskim prilikama. Navoz će obavljati Autoprijevoznik Zlatko Pavlic iz Goričana.

Molimo sve vlasnike poljoprivrednih zemljišta na području Općine Goričan da se pridržavaju Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a posebice članka 17. koji govori da su vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni zajednički se brinuti o održavanju poljskih putova te moraju spriječiti širenje živica i drugog raslinja uz putove i isto tako moraju posjeći stabla ili grane koje otežavaju korištenje tih putova. Molimo Vas da posjećete stabla i grane koje otežavaju prolaz putovima, jer ćemo krenuti u kontrolu istih i isto tako kažnjavati one koji to nisu učinili ili ćemo ukloniti isto na njihov trošak. 


Članak 17. Odluke o agrotehničkim mjerama


U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.

Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet ili prilaz poljoprivrednom zemljištu, a kojim se koristi veći broj korisnika.

Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju poljskih putova koje koriste.

Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:

1. Redovito održavanje i uređivanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila,

2. Nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom,

3. Čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta,

4. Sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,

5. Sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,

6. Održavanje suhozida, saniranje oštećenih dijelova suhozida i prolaza,

7. Sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, preopterećenje, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.)

8. Sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu. Poljski put utvrđen kao nerazvrstana cesta održava se sukladno propisima o cestama i komunalnom gospodarstvu.

use Cache;