Odluka o komunalnom redu Općine Goričan

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  broj  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 ), Članka 23. Stavka 4. I članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN br. 94/13) te  članka 5. stavka 1. Prekršajnog zakona ( „ Narodne novine broj  107/07, 39/13 i 157/13 ), te članka 31. Statuta Općine Goričan(„ Službeni glasnik Međimurske županije “ broj 5/2013), Općinsko vijeće Općine Goričan na  13. sjednici održanoj 10.04.2015. godine donijelo je:
Odluka o komunalnom redu Općine Goričan