Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Goričan

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORIČAN

Općinski načelnik


KLASA: 351-02/21-01/02

URBROJ: 2109/08-03-21-01

Goričan, 05.11.2021.g.


Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Goričan („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/2013, 9/18 i 8/21) općinski načelnik Općine Goričan upućuje


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Goričan


Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Goričan.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na adresu Općina Goričan, Trg sv. Leonarda 22, Goričan.

Savjetovanje će trajati od 05. studenog do 05. prosinca 2021.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Goričan - www.gorican.hr 


OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada.

Javna usluga je usluga od općeg interesa. 

Javna usluga uključuje slijedeće usluge: 

- uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge: 

1. miješanog komunalnog otpada 

2. biootpada 

3. reciklabilnog otpada i

4. glomaznog otpada minimalno jednom godišnje

-uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

-uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava. 

Obaveze davatelja javne usluge propisane su Zakonom o gospodarenju otpadom:

 1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i način na koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drugačija svojstva.
 2. pružati javnu uslugu u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom i ovom Odlukom.
 3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže.
 4. osigurati korisniku usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada
 5.  preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad,  biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad  
 6.  osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja
 7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik
 8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond
 9. voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona o gospodarenju otpadom.
 10.  na spremniku održavati natpis o vrsti otpada
 11.  osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge
 12.  predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
 13.  obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom o gospodarenju otpadom, ovom Odlukom i cjenikom iz članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom
 14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu koji uređuje porez na dodanu vrijednost

Spremnik za primopredaju komunalnog otpada kod korisnika usluge mora sadržavati natpis s nazivom davatelja usluge, oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu i naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen.

Davatelj usluge koji osim pružanja javne usluge, obavlja i druge poslove, dužan je voditi evidenciju prihoda i rashoda od javne usluge na način da je u svakom trenutku moguće utvrditi postojeće prihode i rashode od javne usluge. 

O svom radu Davatelj usluge dužan je predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti Izvješće o radu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu. 

Obaveze Korisnika javne usluge propisane su Zakonom o gospodarenju otpadom:

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika

2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini 

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada 

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika  

5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi 

6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s  propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo

7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad 

8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka  

9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge

10. omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge.

Strukturu cijene javne usluge čini:

1. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i

2. cijena obvezne minimalne javne usluge.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan.

Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Cijena minimalne javne usluge određena je da osigura obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava. 

 Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove obavljanja sljedećih usluga: 

- sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada (crni/zeleni spremnik) s obračunskog mjesta korisnika, 

- sakupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnik, vreća) s obračunskog mjesta korisnika, 

- sakupljanje i odvoz reciklabilnog komunalnog otpada (plavi, žuti spremnik, vreće) s obračunskog mjesta korisnika, 

- samo za korisnike kategorije kućanstvo sakupljanje i odvoz glomaznog (krupnog) komunalnog otpada dva puta godišnje (jednom glomazni otpad a jednom biotpad – granje, lišče i sl.) s obračunskog mjesta korisnika, 

- obrada glomaznog otpada, reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada u vlastitim građevinama za gospodarenje otpadom, 

- preuzimanje komunalnog otpada u reciklažnim dvorištima i u izdvojenim spremnicima za odvojeno sakupljanje otpada, korisnici koji nisu kućanstvo neke vrste odvojenog otpada plaćaju prema cjeniku. 

Navedene usluge obuhvaćaju materijalne troškove (osnovni i uredski materijal, električnu energiju, gorivo, mazivo, sitni inventar, auto gume i slično), troškove usluga (poštarine, telekomunikacije, tekuće održavanje, najam prostora i opreme, režijski troškovi, financijski rashodi, premije osiguranja, registracija i tehnički pregled i slično) nematerijalne troškove (prijevoz radnika, topli obrok i nagrade, otpremnice, pomoći), troškove plaća radnika, troškove amortizacije, troškove nabave i održavanja opreme i postrojenja za prikupljanje otpada te troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja. 

Cijena je određena kao ukupni trošak provedbe navedenih usluga podijeljen s brojem korisnika minimalne javne usluge, uzimajući pritom u obzir procijenjeni broj korisnika koji će ostvariti pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge. 


                                                                                                                           NAČELNIK

                                                                                                               Emanuel Sinković, mag.oec.

Obrazac savjetovanja.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Goričan.pdf