Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2014.g.

Na temelju članka 15 Statuta Općine Goričan (˝Službeni glasnik Međimurkse županije 5/2013.)
Općinsko vijeće Općine Goričan, na 4. sjednici održanoj 16.12.2013. godine, donijelo je:

Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2014.g.