Odluke o komunalnom doprinosu općine Goričan

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 , te  članka  31.  Statuta općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013) Općinsko vijeće Goričan na  2. sjednici održanoj 02.09.2013.g. donosi:
Odluke o komunalnom doprinosu općine Goričan