POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA TWO RIVERS ONE GOAL II

Dana 15. listopada 2020. godine u 12:00 sati u Goričanu je održana početna konferencija prekograničnog projekta „Two Rivers one Goal II“. Projekt je nastavak završenog projekta „Two Rivers one Goal“ koji se provodio od 2017. do 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 888.876,76 eura, a 85 %  sufinancirano je sredstvima Europske unije putem prekograničnog programa Interreg Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Općina Goričan vodeći je partner u projektu, dok su Općina Donji Vidovec, Legrad, Tótszerdahely te grupacija Mura Regija EGTC projektni partneri, a Turistička zajednica Međimurske županije je pridruženi partner. 

Početnoj konferenciji nazočili su načelnik Općine Goričan Mario Moharić, načelnik Općine Donji Vidovec Josip Matulin, načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić, načelnica Općine Tótszerdahely Viktória Havasi te zamjenik župana Josip Grivec kao predsjednik Mura Regije EGTC koji su ujedno i predstavili svoje aktivnosti u sklopu projekta Two Rivers one Goal II. Ispred Turističke zajednice Međimurske županije na konferenciji je prisustvovao Rudi Grula.

U sklopu projekta će u Općini Goričan biti izgrađeni i uređeni turistički objekti na ribnjaku Šuderica, tj. uredit će se info točka za turiste, izložbeni i interpretacijski centar, odmorište za bicikle te tzv. smart-bike point koji će biti opremljen USB punjačem, Wi-Fi konekcijom i mapom koja sadrži osnovne informacije o biciklističkim rutama.

Nadalje, Općina Donji Vidovec će izgraditi i urediti svoj etno-park u sklopu kojeg će postaviti pet drvenih kućica veličine 11m² u kojima će biti izloženi tradicionalni alati koji će služiti u svrhu prezentacije i promocije tradicijskih obrta. Posjetiteljima će biti dostupne informacije o tradicionalnim obrtima, posebice o tradiciji ispiranja zlata.

Općina Legrad će u sklopu predmetnog projekta nabaviti ekološki prihvatljiv solarni čamac pomoću kojeg će organizirati i odrađivati turističke obilaske rijekama Murom i Dravom. Organizirat će 10 besplatnih panoramskih obilazaka brodom za minimalno 160 ljudi (školska djeca, turisti, itd.). 

Općina Tótszerdahely će unaprijediti i nadograditi već postojeće umjetno jezero kako bi isto postalo atraktivno turistima. Oko jezera će biti postavljena mjesta za odmaranje za turiste i bicikliste te će također biti postavljena pametna solarna biciklistička točka. Općina će ujedno i organizirati studijsko putovanje kao primjer dobre prakse kojemu je cilj širenje znanja o novim načinima privlačenja turista, poboljšanju turističke ponude i turističkih atrakcija te o brendu prekograničnog područja. Predstavnici partnera u projektu će posjetiti Dolinu Soče koja predstavlja primjer dobre prakse vezan uz iskorištavanje postojeće prirodne vode i njezinih izvora za razvijanje turizma i turističke ponude na inovativan i zanimljiv način.

Mura Regija EGTC, kao jedan od partnera u ovom projektu, zadužena je za promociju razvijenih turističkih atrakcija - izrada kataloga, kreiranje interaktivne online mape ciljanog područja, izrada promotivnog video materijala o turističkoj ponudi razvijenoj u sklopu projekta. Organizirat će četiri besplatna spusta niz Muru i Dravu za turiste u sklopu kojih će se koristiti tihi brodovi pogodni za okoliš nabavljeni u sklopu prijašnjeg projekta „Two Rivers one Goal“.

Aktivnosti koje su partneri predstavili na početnoj konferenciji projekta imaju za cilj dodatno unaprijediti postojeću hrvatsko-mađarsku vodenu turističku ponudu i imidž odredišta koje se nalazi uz rijeke Muru i Dravu, razvijenog tijekom implementacije projekta „Two Rivers one Goal”.