Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2015.g.

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona  o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 15. Statuta Općine Goričan (˝Službeni glasnik Međimurske županije˝ br. 5/2013.), Procjene ugroženosti od  požara i tehnološke eksplozije, te Plana zaštite od požara, Općinsko vijeće Općine Goričan na 10. sjednici održanoj  21.11.2014. godine  donosi:

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2015.g.