Katalog informacija

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22 ) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

 

 

 

Preuzmite dokumente:

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.doc

Zahtjev za pristup informacijama.doc


Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.doc

Upitnik o usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa ZPPI.doc


Zakon o pravu  pristupa informacija 

Zakon o pravu  pristupa informacija  izmjene i dopune


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijana za 2022. godinu.pdf


Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o obrascu i načinu dostave podataka za Izvješće o provedbi ZPPI za 2014. godinu.docx

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2017

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2015.docx

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2013


Odluka o imenvanju koordinatora za savjetovanje sa zaineresiranom javnošću Općine Goričan.docx

Plan savjetovanja s javnošću u Općini Goričan za 2021.godinu.docx


Zakonske odredbe

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2021.pdf

Općina Goričan javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Goričan na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: 040 601 192  
  2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: suradnik@gorican.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  3. poštom na adresu: Općina Goričan, Trg svetog Leonarda 22, 40324 Goričan, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. osobno na adresu: Općina Goričan, Trg svetog Leonarda 22, 40324 Goričan, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

Petra Markač
Općina Goričan, Trg svetog Leonarda 22
Tel.: 040 602 280
E-mail službenika za informiranje: suradnik@gorican.hr 
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

asset lista.xlsx

Godisnje_izvjesce 2023.pdf