Katalog informacija

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 ) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

 

 

 

Preuzmite dokumente:

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.doc

Zahtjev za pristup informacijama.doc


Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.doc

Upitnik o usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa ZPPI.doc


Zakon o pravu  pristupa informacija 

Zakon o pravu  pristupa informacija  izmjene i dopune


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.pdf


Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Odluka o obrascu i načinu dostave podataka za Izvješće o provedbi ZPPI za 2014. godinu.docx

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2017

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2015.docx

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2013


Odluka o imenvanju koordinatora za savjetovanje sa zaineresiranom javnošću Općine Goričan.docx

Plan savjetovanja s javnošću u Općini Goričan za 2021.godinu.docx


Zakonske odredbe

Zahtjev za pristup informacijama

Osoba za informiranje.docx

 

Službenik za informiranje: Ines Bašnec; zamjenica načelnika tel. 097/7601-593; email: zamjenica.opcina@gmail.com