Pretraga

Pretraga kategorije: Javna nabava
Pristup na elektronički Oglasnik javne nabave

O B A V I J E S T

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11) ovlašteni predstavnik Naručitelja ( Općina Goričan ) izjavljuje da ne postoje zapreke za...
Čitaj više