Novi Vatrogasni dom

Odobreno
Vrijednost projekta: 7.400.000,00 kuna


POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE NA PROJEKTU REKONSTRUKCIJA  I DOGRADNJA VATROGASNOG DOMA GORIČAN

1. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma u Goričanu u sklopu projekta „Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma Goričan"

Rok za dostavu ponude: 13.03.2023.g. do 09.00 sati.

 Način dostavljanja ponuda: Ponude se dostavljaju isključivo u pdf formatu direktno na mail adresu naručitelja (mail adresa: opcina@gorican.hr) sa naznakom:
„Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma u Goričanu u sklopu projekta „Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma Goričan""


Dokumenti u prilogu:

Poziv na dostavu ponude_nadzor DVD.pdf

Troškovnik (1).docx

Ponudbeni list (1).docx

Izjava o nekažnjavanju (1).docx