Rekonstrukcija sportskog parka NK Trnava

Odobreno
Vrijednost projekta: 7.500.000,00

Sportski centar Goričan, koji se nalazi na mjestu NK Trnava, rekonstrukcijom će dobiti više mogućnosti za sportska događanja, natjecanja i druženja. Projektom je predviđena dogradnja i nadogradnja s novim svlačionicama, kotlovnicom na pelete, prostorima za osoblje, igrače i psiho-fizičku pripremu. Iznad će se urediti vanjske tribine za publiku.

Kod vanjskih površina je predviđeno proširenje i uređenje kolnog ulaza, uređenje postojeće asfaltirane površine u parkiralište i postava ograde prema uličnoj međi. Prema prostoru nogometnog terena uklonit će se stara i postaviti nova ograda i zaštitne mreže.

U jugozapadnom dijelu prizemlja će se napraviti sklop od četiri nove svlačionice sa tuševima, muški i ženski WC, prostorije i garderoba za suce, spremište opreme, praonica, spremište vanjske opreme i kotlovnica. U sjeveroistočnom dijelu prizemlja će se uz glavni ulaz u građevinu uz koji se nalazi muški, ženski i WC za invalide, stubište za prostorije I. kata, prostorije kluba sa prostorom za sastanke i spremišta.

Dogradit će se novi kat gdje će uz stubište se napraviti ddoatne muške i ženske sanitarije, prostorija domara, prostor tajnika kluba, dvorana sa VIP salonom koja je direktno vezana na djelomično natkrivenu terasu. U jugozapadnom dijelu se nalazi prostorija za novinare (također direktno vezana na terasu), prostorije trim kabineta (za pripremu igrača) i vanjske tribine.

Sportski park će se sastojati od četiri kompatibilne osnovne tehnološke cjeline – u zapadnom dijelu

prizemlja se nalaze prostori sa presvlačenje sportaša sa pratećim sadržajima – tehničko-pomoćne

prostorije (sanitarije, suci, spremišta opreme, kotlovnica), u istočnom dijelu prizemlja se nalaze prostori za rad uprave i djelatnika i druženja prije i nakon održane utakmice sa pratećim sadržajima (sanitarije, spremišta).

Na I. katu u zapadnom dijelu se nalaze prostori za presvlačenje i fizičko-psihičku pripremu sportaša (trim

kabinet sa garderobama), a u istočnom dijelu prostorije za rad uprave i ostale prostorije (novinari, hodnici,

stubišta). Uz sjeverozapadnom dijelu I. kata se nalazi vanjska tribina za praćenje nogometne utakmice.

Napravit će se i kompletno novo vanjsko uređenje, nova ograda oko igrališta i oko cijelog objekta, zaštitne mreže, klupe za igrače itd.PONOVLJENI POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

Odluka o početku postupka jednostavne nabave.pdf

Poziv na dostavu ponuda.pdf

Ponudbeni list.docx

Troškovnik.docx

Izjava o nekažnjavanju.docx


Postupci jednostavne nabave:

NAZIV PREDMETA NABAVE: usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije sportskog centra u Goričanu u sklopu projekta „ Rekonstrukcija sportskog centra Goričan“

Rok za dostavu ponude: 14. travanj 2023. godine do 10:00 sati

Način dostavljanja ponuda: Ponude se dostavljaju isključivo u pdf formatu direktno na mail adresu naručitelja (mail adresa: opcina@gorican.hr) sa naznakom:
„Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije sportskog centra u Goričanu u sklopu projekta „Rekonstrukcija sportskog centra Goričan".

Dokumentacija:

Odluka o poništenju postupka.pdf

Odluka o pocetku nabave_strucni nadzor.pdf

Poziv na dostavu ponuda_strucni nadzor.pdf

Ponudbeni list.docx

Troškovnik.docx

Izjava o nekažnjavanju.docx


Postupci jednostavne nabave - 01.08.2022. godine

Usluge upravljanja projektom i provedba te priprema i provođenje postupaka javne nabave u sklopu projekta „Rekonstrukcija kompleksa sportskog centra Goričan"

Poziv na dostavu ponuda.pdf

Troškovnik.docx

Izjava o nekažnjavanju.docx

Ponudbeni list.docx