Savjetovanje s javnošću

O PROCESU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika, jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima vezanim uz određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Zakonom o pravu na pristup informacijama u članku 11. definirana je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću:

(1) Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

(2) Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

(3) Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima ureduju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Postupak donošenja zakona, drugih propisa i akata uređen je Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” br. 140/09).

SAVJETOVANJA U TIJEKU

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

SAVJETOVANJE S JAVNOSCU PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2024..docx

OBRAZAC SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM.doc

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GORIČAN ZA 2024.GODNU.docx

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU..doc

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ 2024.-2027..docx

Obrazac Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2024.-2027.godine.doc

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU.doc

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. Općine Goričan.docx

Odluka o imenvanju koordinatora za savjetovanje sa zaineresiranom javnošću Općine Goričan.docx

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.pdf

Obrazac savjetovanja.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Goričan.pdf

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GORIČAN ZA 2022.docx

PLAN DJELOVANJA PRIRODNIH NEPOGODA U 2022.GODINI.docx

Obrazac Plan upravljanja imovinom za 2022.godinu - ZAVRŠENO SAVJETOVANJE .doc

Obrazac Plan djelovanja prirodnih nepogoda u 2022. godini - ZAVRŠENO SAVJETOVANJE. doc

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2023..docx

OBRAZAC PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2023..doc

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE GORIČAN ZA 2023.GODNU.docx